EDUKACJA

Frazeologizmy języka angielskiego w tekstach użytkowych

Odkąd Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, coraz więcej Polaków uczy się i pracuje w krajach unijnych. Samo podróżowanie po świecie, a raczej to byśmy podczas tych podróży czuli się komfortowo wymaga od nas znajomości chociaż jednego języka obcego (najuniwersalniej – angielskiego). Nauka i praca za granicą dodatkowo wymaga od nas znajomości konstrukcji różnego rodzaju pism użytkowych oraz zwrotów  w nich stosowanych.

Rozpoczęcia, rozwinięcia i zakończenia pism
Odpowiedzi na pisma

 • in reply to your letter – w odpowiedzi na Państwa list
 • Thank you for your letter / e-mail about / regarding – Dziękuję za Państwa list / e-mail dotyczący …
 • the matter in reference – sprawa, o którą chodzi
 • with reference to your letter of – odnośnie do Państwa listu z dnia …
 • in reply to your letter of  …- w odpowiedzi na Państwa list datowany …
 • following your instructions – zgodnie z Państwa zaleceniami, wskazówkami
 • as requested – zgodnie z prośbą
 • to be delighted to – z przyjemnośćią coś zrobić
 • on behalf of – w imieniu
 • hereby – niniejszym
 • in compliance with – zgodnie z
 • accordingly – zgodnie z
 • on written request – na pisemną prośbę
 • always at your service – zawsze do usług
 • All the best – Wszystkiego najlepszego
 • Kindest / Best regards – Pozdrowienia
 • If you require any further information, feel free to contact me  – Jeśli potrzebujecie Państwo dalszych informacji, proszę o kontakt
 • Sincerely (yours) – z wyrazami szacunku
 • Thank you for your letted of … – Dziękuję za Państwa list datowany …
 • to look forward to hearing from you – niecierpliwie oczekiwać wiadomości od kogoś
 • to look forward to your reply – niecierpliwie oczekiwać wiadomości od kogoś
 • Truly yours / Yours truly / Very truly yours – Szczerze oddany

Uzgadnianie szczegółów

 • as soon as possible – jak najszybciej
 • at your convenience – w dogodnym dla Państwa terminie / miejscu
 • as to the conditions – jeśli chodzi o warunki
 • in due course – w odpowiednim czasie / momencie
 • in due time – w odpowiednim czasie
 • to fix an appointment – ustalić spotkanie
 • to inform in due time – poinformować we właściwym czasie

Zawiadomienia

 • the meeting was canceled – spotkanie zostało odwołane

Prawo jazdy

 • a clean driving licence – nieobciążone prawo jazdy

Ogłoszenia

 • after havng seen your advertisment in … – po przeczytaniu / zobaczeniu Państwa/ Twojego ogłoszenia w …
 • to be writing to enquire about- pisać w celu uzyskania informacji
 • of the above reference – na wskazane wyżej ogłoszenie
 • to provide quick and efficient help in – zapewnić szybką i skuteczną pomoc w …
 • to whom it may concern – do wszystkich, którzy mogą być zainteresowani

Umowy

 • an exact from – wujątek / fragment z …
 • as agreed – wg. umowy

Upoważnienia

 • to be able to – być zdolnym, żeby coś zrobić
 • to be authorised to – być uprawnionym / upoważnionym do
 • on behalf of – w imieniu
 • to have the power to – mieć uprawnienia, żeby coś zrobić

Aplikacja o pracę

 • application for position of … – podanie o przyjęcie na stanowisko
 • application to an institution  – podanie do instytucji
 • creative problem – solver – osoba wyróżniająca się umiejętnością kreatywnego rozwiązywania problemów
 • decisive and results – driven – osoba potrafiąca szybko podejmować decyzje, nastawiona na osiąganie rezultatów
 • excellent interpersonal and communications skills – doskonałe zdolności internpersonalne i komunikatywne
 • proven expertise in – udokumentowana biegłość w …
 • reliable and dependable – rzetelny i niezawodny
 • task – orientated – nastawiony na realizację zadań
 • to be characterised by – charakteryzować się czymś
 • to be fully competent in using Microsoft Office package – biegle posługiwać się pakietem MS Office
 • to learn to defuse difficult situations in a diplomatic way – nauczyć się rozwiązywać trudne sytuacje w dyplomatyczny sposób
 • to be in charge of – kierować czymś
 • enclose my CV in respect – załączam swoje CV w odpowiedzi
 • to gain good communication skills – mieć miejętności komunikatywne
 • to perform weel within one’s work team – dobrze radzić sobie w pracy zepołowej
 • to meet a demand – sprostać wymaganiom

Zamówienia, płatności, reklamacje, skargi

 • as far as the payment is concerned – jeśli chodzi o płatność
 • goods listed below – wymienione poniżej towary
 • on advance payment – płatność z góry
 • on arrival of the goods – płatność za pobraniem
 • order is/isn’t confirmed – zamówienie jest/nie jest potwierdzone
 • to acknowledge receipt of – potwierdzić odbiór
 • to be cofident of – być przeświadczonym co do czegoś
 • to be hed responsible for – być uznanym za odpowiedzialnego
 • to be sorry to inform somebody – z przykrością informować kogoś
 • the letter remained unanswered – list pozostał bez odpowiedzi
 • to apologise (again) for – przepraszać (ponownie) za
 • to have to apologise for – być zmuszonym przeprosić za

Jest tego dużo, ale przy regularnym stosowaniu przedstawione wyżej zwroty wejdą Wam w krew.


autor