EDUKACJA

Upoważnienie – do czego służy i jak poprawnie je napisać?

Upoważnienie jest oddelegowaniem innej osoby do wykonania za nas jakiejś czynności: odebrania paczki, pisma z urzędu, dziecka z przedszkola itp. Pismo to  wyraża naszą wolę wobec określonej osoby do dokonywania czynności w imieniu i na rzecz podmiotu, któremu upoważnienia udzielono.

[heart_this]

Upoważnienie i pełnomocnictwo

Upoważnienie jest jednorazowym lub czasowym pozwoleniem na wykonywanie czynności powierzonych przez upoważniającego. Pełnomocnictwo pozwala na wyrażanie woli przez osobę, której pełnomocnictwa udzielono, w określonym przez mocodawcę zakresie.

Przykład:

Do zawarcia umowy w naszym imieniu, dostępu w niepełnym zakresie do rachunku bankowego udzielimy więc pełnomocnictwa, a do odebrania karty rowerowej, dokumentów, paczki udzielimy upoważnienia.

Rodzaje upoważnień

W upoważnieniu określamy, czy czynność, do której uprawniamy daną osobę będzie jednorazowa (np. odebranie dokumentów) czy będzie miała charakter czynności stałej (np. odbieranie dziecka z przedszkola). Należy dokładnie określić tę czynność oraz te, które mogą wyniknąć z danej sytuacji. Zbyt szerokie określenie uprawnień daje upoważnianej osobie szerokie pole manewru w naszym imieniu, natomiast zbyt wąskie może uniemożliwić jej działanie.

Konsekwencje za czynności zawarte w upoważnieniu ponosi upoważniający mimo tego, że wykonuje je osoba upoważniana.

ad. 1
Wpisujemy czynność, do której upoważniamy daną osobę.
ad. 2
Możemy, ale nie musimy wpisać stopień pokrewieństwa z daną osobą. Niektóre wzory upoważnień posiadają taką rubrykę, jednak upoważnić możemy każdego i nie ma to wpływu na zakres możliwych czynności (sami je określamy). Możemy też w treści upoważnienia, na samym początku napisać „niniejszym upoważniam moją żonę / siostrę / matkę …”.

Konstrukcja upoważnienia

miejscowość, data

nasze dane:
imię, nazwisko
adres zamieszkania
sera i nr dowodu osobistego

UPOWAŻENIENIE

Niniejszym upoważniam Pana / Panią …………………………………………………….. zamieszkałego / zamieszkałą w ………………………………………….. przy ulicy …………………………………………………….. legitymującego / legitymującą się dowodem osobistym o serii ……………. i numerze ……………………………… wydanym przez ……………………………………………………. (nazwa organu wydającego dowód osobisty) do ………………………….ad. 1………………………………….. .  

stopień pokrewieństwa ………………………..ad. 2………………………………………………

czytelny podpis


autor

248 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *